ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na
zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti, Vám níže
poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany
Společnosti.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejich rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných
služeb:
• identifikační údaje - jméno, příjmení;
• kontaktní údaje - adresa, e-mailovou adresa, telefonní číslo;
• název firmy, IČ, DIČ, sídlo firmy (pokud jste podnikatel);
• údaje z komunikace mezi Vámi a námi;

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME
Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
• činnostem směřujícím k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
• komunikaci s Vámi;
• řešení Vašich reklamací a stížností;
• plnění našich zákonných povinností (např. vedení účetnictví);
• analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Zanechané osobní údaje nejsou sdělovány žádné třetí straně a výhradně slouží pro zvolený účel.